ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัยจึงขอเชิญท่าน และบุคลากร พร้อมทั้งผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ irj.kku.ac.th/2019/      และจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมงานวิจัยและการตีพิมพ์ กองบริหารการวิจัย
นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ  เบอร์โทรศัพท์  : 043 203117, 094 531 8417  E-mail : kkuirj.online@gmail.com