สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร” (ครั้งที่ 2)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร” (ครั้งที่ 2)
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่
http://www.nriis.nrct.go.th

 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2564 (ปิดระบบ 23.59 น.)

อย่างไรก็ตาม สวก. กำหนดให้ส่ง hard copy ควบคู่กับการ submit ผ่านระบบ
ดังนั้น ขอให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยระบุชื่อ และตำแหน่งให้ถูกต้อง

(รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำส่ง สวพ.มก. เพื่อเสนอลงนามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

รายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง