บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย
ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) (ไม่ต้องส่ง hard copy)

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.
เนื่องด้วยสถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ดังนั้นขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
อย่าช้าที่สุดภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

**หากเสนอมาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://nriis.nrct.go.th/ และ https://www3.rdi.ku.ac.th/
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 

  1. ประกาศโจทย์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
  3. คู่มือการคำนวณงบประมาณ