สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

รายละเอียดกำหนดการสมัคร

นักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nriis.nrct.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น (23.59 น.) หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

กรอบวิจัยที่เปิดรับ

1)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม
2)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 8  ด้านสังคมสูงวัย
3)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม ด้านการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุ่นแรง
4)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร (ภัยแล้ง Zero Waste ขยะ PM2.5 ก๊าซเรือนกระจก อัตราการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย)
5)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจเกษตร (ยางพารา อ้อยและน้ำตาล เกษตรสร้างมูลค่า)
6)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการ
7)  กรอบวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
– ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม (มิติเชิงชุมชน และสังคม / มิติเชิงนโยบายสาธารณะ)
– ทุนยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการจัดการความรู้ การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์  (มิติเชิงความมั่นคง / การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 607
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วช. โทร. 0-25791370-9 หรือ 0-25612445
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต่อ 409, 410
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย ต่อ 409, 410
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสังคมและการศึกษา ต่อ 406 – 408, 207
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อ 308 – 310
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเกษตร ต่อ 404 – 405
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและการบริการ ต่อ 404 – 405
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ต่อ 517 – 519