หน่วย บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการโปรแกรมที่ 4 แผนงาน การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงฯ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(บพค.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 

แผนงาน “การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง
และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ปีงบประมาณ 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) (ไม่ต้องส่ง hard copy)
ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.

(หมายเหตุ สถาบันต้นสังกัดต้องทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ
NRIIS
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.)

เนื่องด้วยสถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ดังนั้นขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
อย่าช้าที่สุดภายในวันที่ 28 มกราคม 2564
**หากเสนอมาในวันที่ 29 มกราคม 2564 ขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บพค. https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/
หมายเหตุ : สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น
ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ
และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :