โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม 704 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) และส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มีความรู้ในการป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/33vEf2Q (รับจำนวนจำกัด 90 คน) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 (ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง 18 ธันวาคม 63 เวลา 12.00 น.)หรือจนกว่ามีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (หากครบกำหนดแล้ว จำนวนบุคลากร มก. ไม่ครบ จึงจะพิจารณาการเข้าร่วมอบรมของ นิสิตปริญญาเอก และปริญญาโท ตามลำดับ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทรศัพท์ 02-579-5557 ภายใน 1088

เงื่อนไข

  1. ขอสงวนสิทธิ์การอบรมสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
  2. หากจำนวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ครบกำหนด  จึงจะพิจารณาการเข้าร่วมของนิสิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง