ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2557 โดยจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในการประดิษฐ์ของนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

จึงขอเรียนเชิญ นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ (ในฐานะที่ปรึกษา) เสนอสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมประกวดในโครงการ โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ และส่งมายัง ส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอสิ่งประดิษฐ์ได้ที่ http://www.rrm.nrct.go.th และ http://www.nrct.go.th ทั้งนี้ต้องส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เท่านั้น