วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2564

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย สำนักงานกาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงาน/โครงการ COVID-19 ประจำปี 2564 (FY2021) ในประเด็นกรอบวิจัย ดังนี้

1) การศึกษาด้านระบบวิทยา
2) การดูแลผู้ป่วย
3) การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
4) การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5) การพัฒนายาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย
6) การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
7) การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

รายละเอียดกำหนดการสมัคร ดังนี้
นักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nriis.nrct.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • ข้อมูลระบบ NRIIS โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 607
  • ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ประสานงานได้ที่ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
    196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  โทร. 02-5791370-9 ต่อ 409-410