แอปพลิเคชันการแปรรูปเนื้อสัตว์

การแปรรูปเนื้อสัตว์ เป็นแอปพลิเคชั่นที่นำเสนอเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อไก่ เริ่มต้นจากปัจจัยที่สำคัญในการแปรรูป เช่น เนื้อสัตว์และคุณภาพเนื้อสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น นอกจากนี้ได้กล่าวถึงประเภทและวิธีการแปรรูป ขั้นตอนที่ผู้แปรรูปหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องทราบ ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ได้นำความรู้ไปปรับใช้หรือนำไปพัฒนาการแปรรูปเนื้อสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการในการแปรรูป นอกจากนี้แอปพลิเคชั่นแปรรูปเนื้อสัตว์ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและการจัดการของผู้ประกอบการในปัจจุบันให้มีความทันสมัยมากขึ้น สอบถามได้ที่คุณวิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9177-0006