สวพ.มก. ร่วมพิธีมอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ “การพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง”  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด เป็นการต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในสภาวะแล้งที่เกษตรกรขาดแคลนท่อนพันธุ์และมอบกล้าพันธุ์สะอาดให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โรงงานน้ำตาล จำนวน 7 โรงงาน และมอบท่อนพันธุ์สะอาดจำนวน 1,000 ต้น ให้เกษตรกรและโรงงานน้ำตาลที่เข้าร่วมงาน  ปิดท้ายด้วยการบรรยายสถานการณ์และแนวโน้มอ้อยในปัจจุบัน