สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ         ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

คณะศึกษาดูงาน จำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นางสาวรสิกา อังกูร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
  2. นางอินทิรา นาคนัตร์ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
  3. นางพรอนงค์ โตแหยม นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
  4. นางลัคนา พูลเจริญ เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
  5. นายวรากร ไชยนาเคนทร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
DSC_0559 DSC_0531
DSC_0537 DSC_0546
DSC_0539 DSC_0054
DSC_0035