วช. ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอผลงานฯ ปรากฎมีผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 550 ผลงาน นั้น

ในการนี้ วช. ได้พิจารณาประเมินผลงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมจำนวน 152 รางวัล

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 ท่าน ใน 5 สาขาวิชาการ [Download]
  2. รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 42 รางวัล ใน 11 สาขาวิชาการ [Download]
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 47 รางวัล ใน 12 สาขาวิชาการ [Download]
  4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 56 รางวัล ใน 8 สาขาวิชาการ [Download]