ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จัดงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario Part II” (Hybrid Conference) ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=21004 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (มีค่าลงทะเบียน)