ม.สยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Innovation and Management for Sustainability” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ Eastin Grand Hotel Sathorn โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://mba.siam.edu/conference/