พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เป็นองค์กรนำในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัยและจัดการสารสนเทศงานวิจัย
เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานวิจัย
เผยแพร่ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล