พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

พันธกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารงานวิจัย บริการงานวิจัย
และจัดการสารสนเทศงานวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเผยแพร่ ถ่ายทอด
และพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์