วช. ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) (ไม่ต้องส่ง hard copy)

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ :
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

(หมายเหตุ สถาบันต้นสังกัดต้องทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.)

เนื่องด้วยสถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ดังนั้นขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal
อย่าช้าที่สุดภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

**หากเสนอมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**


  • การรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยฯ  [Download]
  • ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  [Link]

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. สายใน 611457, 611796, 02-5795547 ต่อ 12 Email: rdirdk@ku.ac.th