เครือข่ายเฝ้าระวังรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี Area monitor

ผลิตภัณฑ์เครื่องเฝ้าระวังรังสีเฉพาะพื้นที่ (Area monitor) เป็นเครื่องมือวัดปริมาณรังสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติจากบริเวณโดยรอบ จะมีสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณรังสีที่ตรวจวัดรังสีเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ โดยสามารถเลือกใช้หัววัดรังสีให้เหมาะสมกับชนิดของรังสีที่ต้องการตรวจวัด ประกอบด้วยหัววัดรังสีไกเกอร์-มูลเลอร์ (Geiger – Muller) แบบ Pancake สามารถวัดรังสีได้ทั้ง เอกซ์เรย์ บีต้า และแกมมา ส่วนหัววัดรังสีซินทิลเลชัน (Scintillation detector) ที่ประกอบด้วยผลึกเรืองรังสี CsI(Tl) ใช้งานร่วมกับหลอดทวีคูณแสง (Photomultiplier tube) เหมาะสมสำหรับการวัดรังสีเอกซ์และแกมมา นอกจากนี้ยังพัฒนาหัววัดรังสีแบบซินทิลเลชันให้มีขนาดเล็กโดยใช้ผลึกเรืองรังสี CsI(Tl) รวมกับ SiPM (Silicon multiplier) สามารถวัดรังสีเอกซ์และแกมมาได้ดีเช่นกัน ทั้งนี้เครื่องเฝ้าระวังรังสีเฉพาะพื้นที่สามารถบักทึกข้อมูลในหน่วยความจำภายใน และสามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายงานเฉพาะที่ (Local area network) ได้ สอบถามได้ ดร. มานิตย์ จิตรภักดี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5444