การบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ บพค. (PMU B)

 

QR-Code: ลงทะเบียน / หรือ Click

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2579-5547 ต่อ 22