สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 ” โดยวิทยากร Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมและการสมัคร

  • เป็นอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ขึ้นทะเบียนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนิสิตระดับปริญญาเอกเท่านั้น
  • สมัครเข้าอบรม (Google Form) ได้ที่รายละเอียดด้าานล่าง หรือ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  rdi.ku.ac.th  ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน  2563 และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ (Manuscript) ตามมาภายหลัง (ไม่จำเป็นต้องเป็นร่างฯ ที่สมบูรณ์ 100%) โดยจะพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าอบรมก่อน-หลัง หากมีผู้สมัครเข้าอบรมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ฝ่ายจัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
  • ผู้เข้าอบรมโปรดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษมายังอีเมลล์ rdinnj@ku.ac.th (นางสาว นิศานาถ จุลกะเสรี)  ภายในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 12.00 น.) เพื่อส่งให้วิทยากรอบรมดำเนินการต่อไป
  • ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากยืนยันเข้าอบรมแล้วไม่เข้าอบรมหรือเข้าอบรมไม่เต็มเวลาตลอดหลักสูตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากส่วนงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรม
  • ผู้เข้าอบรมจะต้องนำโน้ตบุ๊คของตนเองมาด้วยเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติในวันที่ 2 ของการอบรมฯ (คือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)
  • ทางคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์แก่อาจารย์ นักวิจัยในลำดับแรก และตามด้วยนิสิตระดับปริญญาเอกในลำดับถัดไป โดยจะแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมให้ทราบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง E-mail ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด และทาง wesite : https://www3.rdi.ku.ac.th/

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติม: 02-5795547 ต่อ 18 เบอร์ภายใน 611457 (นิศานาถ)