ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะประมง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานทางด้านประมงดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมงและระบบสืบค้นบนอินเตอร์เน็ต หัวหน้าโครงการ: ผศ. ดร.ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานนีวิจัย เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้อำนวยการชุดโครงการ: รศ. ดร.ชัชรี แก้วสุรลิขิต ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตร์ ซึ่งมีโครงการย่อยต่อไปนี้  
  • การสำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัย เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.
  • การสำรวจภูมิปัญญาท่้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพทางทะเล หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มก.
  • การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์ แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในอนาคต หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: ผศ.ดร.จันทนา ไพรบูรณ์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.
  • การจัดทำฐานข้อมูลลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งบริเวณจังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เครียง หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย: ผศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.
  • การศึกษาความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าชายเลย และหญ้าทะเลบริเวณสถานีวิจัย เพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย:  ผศ. ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.