ประชุมคณะกรรมการวารสาร “Agriculture and Natural Resources (ANRES)”

คณะกรรมการจัดทำวารสาร “Agriculture and Natural Resources (ANRES)”  ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการควบคุมคุณภาพ และข้อควรคำนึงต่างๆ เป็นการพัฒนาวารสารให้ดียิ่งขึ้น    วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์