โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การสัมภาษณ์และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หัวข้อ การสัมภาษณ์และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง C 901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญ พร้อมทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนจำกัด 60 คน และสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

  1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ติดสัญลักษณ์เมื่อผ่านการคัดกรอง กรณีผู้เข้าร่วมฯมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
  2. ต้องเปิดเผยข้อมูลและส่งแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน
  3. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการอบรม หากไม่มีการสวมใส่จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
  4. สามารถใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือได้ที่จุดลงทะเบียน
  5. นั่งอบรมโดยเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร
  6. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณพื้นที่ลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  7. บริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ในแบบกล่อง (box set)

การสมัครเข้ารับการอบรม

สมัครเข้ารับการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ในการสมัคร ที่ https://bit.ly/3eEmP8k ภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับการเข้าร่วมอบรมถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี  KU-Google

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892
อีเมล rsd@ku.th