สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรอยต่อเฮเทอโรที่ผลิตโดยกระบวนการเกิดผลึกเหนี่ยวนำด้วยอลูมิเนียม และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแกรฟีนจุดควอนตัม หัวหน้าโครงการ: รศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช หัวหน้าโครงการ: รศ. ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การวิจัยระยะที่สอง: การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ภายใต้พยาธิสภาพในห้องปฏิบัติการ และในสัตว์ทดลองของสารชีววัสดุโครงร่าง 3 มิติ แคลเซียมฟอสเฟตที่ได้จากการปรับปรุงคุณสมบัติกับพอลิเมอร์ชีวภาพ สำหรับเป็นชีววัสดุ โครงร่างประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อทดแทนกระดูก หัวหน้าโครงการ: ผศ. ดร.วีรพัฒน์ พลอัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • สปินวอลเลย์ทรอนิกส์ประยุกต์จากแกรฟีนและเจอร์มานีน หัวหน้าโครงการ: รศ. ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน