ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก

การเข้าไปในห้องพักคนไข้ที่มีการแพร่เชื้อโรคทางอากาศ ทั้งห้องธรรมดาหรือห้องความดันลบ โอกาสที่เชื้อโรคจะแพร่สู่บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปในห้องเพื่อดูแลคนไข้มีโอกาสเป็นไปได้สูง ดังนั้นถ้าใช้หมวกครอบศีรษะที่มิดชิด และมีอากาศจากภายนอกเป่าเข้าในเข้าไประบายอากาศโดยอากาศที่เป่าเข้าไปจะมีการกรองเชื้อโรคก่อน ก็จะทำให้ภายในหมวกมีความดันเป็นบวกที่ดันไม่ให้เชื้อโรคที่อาจจะมีอยู่ในห้องพักคนไข้เข้าสู่บุคลากรทางการแพทย์ได้

หลักการทำงาน

                สร้างให้ภายในหมวกมีความดันเป็นบวกด้วยการกรองอากาศก่อนที่จะเป่าเข้าไปในหมวกคลุมเพื่อป้องกันเชื้อโรค และสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปภายในห้องและเป่าในหมวกที่ครอบศีรษะ

การนำไปใช้ประโยชน์
  • บุคลากรทางการแพทย์สวมที่หัวก่อนที่จะเข้าไปดูแลคนไข้ที่การแพร่เชื้อทางอากาศภายในห้องพัก
  • นำไปประยุกต์ในงานด้านการเกษตรขณะพ่นสารเคมี
  • นำไปใช้เก็บขยะที่มีกลิ่นรุนแรง นอกจากนี้
  • ใช้สำหรับการดับไฟเพื่อป้องกันควันรบกวนจากการเข้าผจญเพลิง
ต้นแบบ หมวกสวมบุคลากรทางการแพทย์
แล ชุดเป่าลมเพื่อสร้าง Positive pressure ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ วิสัญญีแพทย์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th