ต้นแบบห้องความดันลบ สำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ

ห้องพักคนไข้ที่แพร่เชื้อทางอากาศ เป็นห้องที่มีความดันลบ (Negative pressure room) ที่ทุกๆ โรงพยาบาลจะมีอยู่ แต่ในสภาวะการระบาดอย่างรุนแรงในช่วง Covid-19 ปริมาณห้องที่มีอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นการสร้างห้องความดันลบที่เคลื่อนย้ายได้จึงมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

เป็นห้องแบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 2400x4800x2800 มม. สามารถใช้รถกระบะในการลากเพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง โรงพยาบาลที่ต้องการใช้งานได้ ติดตั้งง่ายโดยการเสียบปลั๊ก และต่อท่อน้ำก็สามารถใช้งานได้ โดยในรถมีสองห้องคือ Ante room และห้องพักผู้ป่วย โดยที่ห้อง Ante room ติดตั้งแอร์ชนิดที่มีกรองฆ่าเชื้อ และห้องพักผู้ป่วยมีชุดดูดอากาศออก ผ่านกรองฆ่าเชื้อในปริมาณ 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยอากาศที่เป่าออกจะผ่านกรองฆ่าเชื้อโรค ก่อนระบายสู่อากาศ เพื่อไม่ให้มีการแพร่ของเชื้อโรค และความดันในห้องพักคนไข้มีความดันเป็นลบ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าไปช่วยเหลือคนไข้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ เรายังสามารถนำห้องดังกล่าวไปใช้สำหรับห้องพักคนไข้พิเศษ หรือ ห้องสำหรับการตรวจเพาะเชื้อของงานทางการแพทย์ได้

หลักการทำงาน

ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งที่ห้อง Ante room ที่อากาศจะไหลจากห้องนี้ไปยังห้องพักผู้ป่วย โดยการดูดอากาศออกจากห้องพักเพื่อให้ห้องพักมีความดันเป็นลบ และอากาศที่ปล่อยออกจะผ่านเครื่องกรองอากาศทำให้ไม่มีเชื้อโรคแพร่ออกไปในสิ่งแวดล้อมภายนอก ผนังและเพดานเป็นฉนวนกันความร้อน

อุปกรณ์ประกอบ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ วิสัญญีแพทย์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th