ววน. เปิดรับคำของบประมาณ ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านเกษตรและอาหาร โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) โดยต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยและต้องเป็นไปตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKRs) ของมหาวิทยาลัยฯ หากนักวิจัยประสงค์จะเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการได้ที่เว็บไซต์ สวพ.มก. (https://www3.rdi.ku.ac.th) และ Submit full proposal เข้าระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th) ด้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)

 1. ศึกษารายละเอียด ดังนี้
  1.1) หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัย ตามกรอบทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)
  1.2) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเป้าหมาย (Objectives and Key Results: OKR) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คลิก)
 2. จัดทำข้อเสนอการวิจัย (Full proposal) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะโครงการ ดังนี้
  2.1) เสนอขอลักษณะแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (แบบฟอร์มเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยย่อยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) (คลิก)
  2.2)
  เสนอขอลักษณะแผนงานนวัตกรรม (แบบฟอร์มเสนอแผนงานนวัตกรรม และโครงการย่อยภายใต้แผนงานนวัตกรรมใช้แบบฟอร์มเดียวกัน) (คลิก)
 3. Submit Proposal เข้าระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2563 (ปิดระบบเวลา 17.00 น.)
 4. ขั้นตอนการ submit full proposal เข้าระบบ NRIIS ดำเนินการดังนี้
  4.1) ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย login เข้าระบบและนำเข้าข้อเสนอโครงการวิจัย เพียงท่านเดียว (กรณีโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัยฯ ให้จัดทำเฉพาะไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มฯ และนำส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยส่งให้กับ ผอ.แผนงานวิจัยฯ เพื่อนำเข้าระบบเป็นแผนงานวิจัยเดียวกัน)
  4.2) เมื่อนำเข้าข้อเสนอแผนงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว คลิกยื่นยันส่งข้อเสนอฯ และสั่งพิมพ์ข้อเสนอแผนงานวิจัย (พิมพ์จากระบบ) นำส่ง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ที่มา : พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

หมายเหตุสำคัญ:

มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในกรณีแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย เป็นลำดับแรก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (บริหารงานวิจัยฯ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณรัชดา คะดาษ)
โทรศัพท์ 025795547 หรือ 611457, 611796 ต่อ 12 หรืออีเมล์ rdirdk@ku.ac.th