เครื่องสอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

สถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบันที่นับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการวิจัย คิดค้น เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดที่ปลอดภัยและให้ความถูกต้องสูง เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดจำเป็นต้องมีการพัฒนาไปควบคู่กัน ผลการวัดที่ผิดพลาด ทำให้การวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยโรค คลาดเคลื่อนตามไปด้วย ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา และในบางครั้งผลกระทบที่ตามมาอาจจะหมายถึงชีวิตของผู้ที่เข้ารับบริการ หรือเข้ารับการตรวจ หรือบุคลากรทางการแพทย์

อุณหภูมิเป็นข้อมูลเบื้องต้นหนึ่งที่ถูกใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ในทางการแพทย์ การตรวจวัดอุณหภูมิจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ความสะดวก และลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผู้ใช้งาน ปัจจุบันจึงมีการนำเทอร์โมมิเตอร์แบบอาศัยการแผ่รังสีของวัตถุ มาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ขนาด สภาพของวัตถุที่ต้องการตรวจวัด และสภาวะแวดล้อม ก็ยังคงเป็นปัจจัยประกอบ ที่ส่งผลต่อความถูกต้องของค่าที่วัดได้ และความต้องการความถูกต้องในการตรวจวัดที่ระยะห่างมากขึ้นยิ่งมีความจำเป็นในกรณีการของโรคติดต่อที่แพร่กระจ่ายและติดเชื้อได้ง่ายอย่าง COVID-19

 

จุดเด่นของผลงาน
  •  มีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ ±0.05 °C ในช่วงอุณหภูมิ 35-45 °C
  • มีความเป็นเอกรูปของอุณหภูมิในบริเวณที่กว้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 cm
หลักการทำงาน
  • ใช้การควบคุมอุณหภูมิของแผ่นความร้อนแบบป้อนกลับที่มีความแม่นยำสูง
  • ใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบความต้านทานแพลตทินัมเกรดที่ใช้ในการอ้างอิงในการวัดอุณหภูมิ
การใช้ประโยชน์
  1. ใช้สอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ
    ของร่างกายหรือที่ใช้ในทางการแพทย์ (ในช่วงอุณหภูมิ 35 – 45°C )
  2. ช้สอบเทียบอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ทั่วๆ ไป ในช่วงอุณหภูมิ 35 ถึง 100°C

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.พงศกร จันทรัตน์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 086-669-1508 E-mail: fscipsj@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th