งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ผู้สร้างผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้อย่างต่อเนื่อง เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563″ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรวงข้าว  อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานมีการ บรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคม ด้วยความรู้และนวัตกรรม โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เสวนา เรื่อง ทำวิจัยอย่างไร…สร้างนวัตกรรมและเกิดผลกระทบต่อสังคม โดย รศ. ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รศ. ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต ดำเนินการเสวนา โดย รศ. ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ 

รางวัลระดับ Gold

รางวัลระดับ Silver

 

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด

 

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

ภาพผู้ได้รับรางวัล https://photos.app.goo.gl/hmELPDC4cGNm5erj6