เชื้อรากำจัดผักตบชวา

เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ผักตบชวาในแหล่งน้ำ ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใช้ร่วมกับวิธีการกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีตักเก็บโดยใช้แรงงานคนและเครื่องจักรที่นิยมทำกันอยู่ในปัจุบัน จะสามารถลดงบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำได้ โดยสามารถเริ่มจากการกำหนดพื้นที่แหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำที่มีการระบาดของผักตบชวาและเรื่อยลงมาสะสมที่บริเวณปลายน้ำ รวมทั้งการฉีดพ่นผักตบชวาที่เกาะตามแนวตลิ่งของแหล่งน้ำที่เป็นต้นทางของน้ำ รวมทั้งผักตบชวาที่ลอยมาตามน้ำซึ่งจะเป็นจุดกำเนิดการแพร่ขยายพันธุ์ ที่ลอยไปสะสมรวมตัวกันที่ปลายน้ำ หรือประตูระบายน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ผักตบชวาตายลงจากการถูกทำลายด้วยโรคใบไหม้จากเชื้อราได้ สอบถามได้ที่ ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 08-9919-9136