สารเคลือบผิวผักและผลไม้สดชนิดผง

สารเคลือบผิวผักและผลไม้สดชนิดผง มีคุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อชะลอการสุกลดการเสีย และยืดอายุการวางจำหน่ายผักและผลไม้ไทย ในรูปสารเคลือบผิวแบบผงสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ การขนส่งและการเก็บรักษา แทนการใช้สารเคลือบผิวในลักษณะเป็นของเหลว ใช้ทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ผลงานวิจัย รศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-2942-8010 ต่อ 3522