มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (The 4th National and International Research Conference 2021 : NIRC IV 2021) “มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://nirc2021.bru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563