สวก. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ (สวก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศรับสมัครทุนด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยสวก. เปิดรับสมัครทุน ดังนี้

1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน
2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน
3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน

ส่วนบริหารงานวิจัยฯจึงเรียนประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ที่สนใจขอรับการพิจารณาสนับสนุนทุนฯดังกล่าว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เว็ปไซต์ www.arda.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สวก. โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3611 ดังแต่บัดนี้เป็นต้นไป