กระบือปลักคุณภาพสูง

การปรับปรุงพันธุกรรมกระบือโดยใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาการผสมเทียมในกระบือปลัก เป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านจัดการโปรแกรมฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ และกำหนดเวลาในการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งจากพ่อที่มีโครงร่างสูงใหญ่ และให้ลูกออกมาดี งานวิจัยนี้ทำในฝูงของฟาร์มโคเนื้อ และกระบือ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ผลงานวิจัยพบว่าการผสมติดสูงถึงร้อยละ 40 ลูกที่เกิดมามีคุณภาพโครงร่างใหญ่กว่าแม่ อัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยตลอดงานทดลองพบว่าโตต่อวันเฉลี่ย 650 กรัม และในงานวิจับเก็บข้อมูล คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และข้อมูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตกระบือคุณภาพสูงเชิงการค้าในประเทศไทย   จากผลของงานวิจัยในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการเลี้ยงกระบือขุนคุณภาพ ตามหลัการจัดการ และการให้อาหารตามการผลิตโคเนื้อคุณภาพของประเทศไทย และความเหมาะสมในการเลี้ยงกระบือขุนคุณภาพในประเทศไทย และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือขุน ในการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถผลิตเนื้อกระบือที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคต่อไปในอนาคต

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทวีพร เรืองพริ้ม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-1948-7809

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
งานนิทรรศการด้านวิจัย วิจัยและนวัตกรรมเพื่อไทยแลนด์ 4.0 

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย