สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล โดยเน้นการสร้างความโดดเด่นทางวิชาการมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ มีการบริหารงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำวิจัยข้ามหน่วยงานในต่างประเทศ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยและนิสิตสู่สากล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2551 และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลสากลได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย และส่วนงานต้นสังกัด อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้ยังส่งผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับในปี 2563 นี้ มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมดซึ่งเกิดจากผลผลิตในปี 2561 ดังนี้

 • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 (ในช่วงเวลา 2552 – 2563)
  – รางวัลระดับ Gold ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูงมาก จำนวน 3 ผลงานวิจัย
  – รางวัลระดับ Silver ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง จำนวน 6 ผลงานวิจัย
 • รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด
  – ส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด 3 ส่วนงาน
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) จำนวน 6 คน
  – สาขาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน
  – สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คน แบ่งเป็น  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน 3 คน และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 คน
  – สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 คน
 • รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  – นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 335 คน
 • รางวัลสำหรับส่วนงานต้นสังกัดของนักวิจัยผู้ได้รับรางวัล จำนวน 29 ส่วนงาน

กระผมขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมอาจารย์ นักวิจัย ทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ นักวิจัย จะขับเคลื่อนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ให้โดดเด่น นำพามหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล และสร้างเกียรติประวัติความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบต่อไป

(ลงนาม) จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบคุณรัชดา คะดาษ โทร. 02-5795547 ต่อ 12  ภายใน. 61-1457
 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติคุณเรืองรอง ทองตัน โทร. 02-5795547 ต่อ 21  ภายใน  61-1457
 • คุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข โทร. 02-5614640   ภายใน  61-1459
 • การจัดงานคุณธีรศักดิ์ สุนทรา  โทร. 02-5795547 ต่อ 20 ภายใน  61-1457

Download
หนังสือ: รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561

Download
รูปภาพในงานรับรางวัลฯ
วันที่ 27 ต.ค.63