ห้องจำลองแผ่นดินไหว

ห้องจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวนี้สามารถจุคนได้ประมาณ 4-8 คน โดยออกแบบให้มีการสั่นไหวอ้างอิงจากแรงสั่นไหวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย (1 Hertz) อยู่ในระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวตามมาตราเมร์กัลลี 7 (Mercalli scale VII) ซึ่งเป็นระดับความรุนแรงที่ทุกคนรู้สึกได้เครื่องเรือนเคลื่อนที่สามารถทำการจำลองการสั่นได้สองแกน คือ แกนราบ และ แกนดิ่ง ซึ่งเป็นการสั่นที่สมจริงสำหรับแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆได้โดยง่าย

ห้องจำลองนี้จะช่วยในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และยังช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทดลองศึกษาเรียนรู้ โดยห้องจำลองนี้ใช้ภูมิปัญญาและวิทยาการแบบง่าย ซึ่งสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้เองภายในท้องถิ่น ด้วยงบประมาณไม่สูงมาก

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ธิดารัตน์  จิระวัฒนาสมกุล  และรศ. ดร. สุทธิศักดิ์  ศรลัช
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร. 0-2797-0999

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผู้ช่วยดร. ธิดารัตน์  จิระวัฒนาสมกุล

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย