ชีวภัณฑ์ราปฏิปักษ์ชนิดใหม่ในการควบคุมโรคพืช

การใช้ชีวภัณฑ์ในการจำกัดโรคแมลงและศัตรูพืช เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำเกษตรอินทรีย์ที่ช่วยควบคุมโรคต่างๆ โดยใช้ ผงชีวภัณฑ์ Super Talaro ในการช่วยควบคุมโรคพืช ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026