FOA SMART GREENHOUSE

FOA SMART GREENHOUSE  โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบครบวงจร  สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณนฤพนธ์  น้อยประสาร  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.08-7445-4237