ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

ประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 (Safety Lab and Safety Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

ช่วงเช้า > การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในการทำงานกับสารเคมี” โดย นายแพทย์จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ต่อด้วยการเสวนา หัวข้อ “ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงธุรกิจและวิชาการ” โดย 1. ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ (ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กฤตยา เพชรผึ้ง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

ช่วงบ่าย > การนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Best practice และการเปิดบูธคลินิกเครือข่ายวิจัย 4 ภูมิภาค ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน

 

การเสนอโปสเตอร์ 

 

พิธีมอบรางวัล โดยมีประเภทรางวัลดังต่อไปนี้ 

  • รางวัลการนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย (ภาคโปสเตอร์) ประเภท Popular Vote
  • รางวัลการนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย (ภาคโปสเตอร์) ประเภทห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี
  • รางวัลการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Best Practice ประเภทห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดีเด่น
  • รางวัลการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Best Practice ประเภทห้องปฏิบัติการปลอดภัยระดับดี