ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองและภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง และภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  โดยมีผลงานวิจัยดังนี้

ภาคเช้า: นักวิจัยนำเสนอผลงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากจิงจูฉ่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ: นางสาวภคพร สาทลาลัย ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ปริมาณธาตุอาหาร สารสำคัญทางพฤกษเคมี และปริมาณสารออกซา เลตในสายพันธุ์ผักโขมกินใบของไทย หัวหน้าโครงการ: ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน
  • การแจกกระจาย และรูปฟอร์มของซีลีเนียมในพื้นที่เกษตรกรรม     บริเวณภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของ     ซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตในผักกาดหอม หัวหน้าโครงการ: ผศ.ศุภชัย อำคา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่ม ภาคกลางตอนล่าง หัวหน้าโครงการ: ผศ.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • การรวบรวมพันธุ์มะนาวเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม  ด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล เพิ่มศักยภาพการผลิตมะนาวเชิงอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ: อ.ปวีณา ชื่นวาริน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาคบ่าย: นักวิจัยนำเสนอผลงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

  • การสกัดสารจากกากกาแฟเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผลของสารเคลือบผิวจากวัสดุเหลือทิ้งของสับปะรดต่อคุณภาพของ   สับปะรดอบแห้ง หัวหน้าโครงการ:รศ.รังสีนี โสธรวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน