มก. อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี อีกมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องตระหนักอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศต้องหาแนวทางและออกแนวปฏิบัติ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการกระจายหรือแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น การผลิตเครื่องมือที่จำเป็นต่อการลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคระบาดในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงเกิดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยการใช้ “เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี” (Hot Air Oven for Sanitizing Equipment and UV Light Oven) ผลงานวิจัยของ ผศ. ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ รศ. ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

การอบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร “เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี”

  • เครื่องอบความร้อนด้วยตู้ลมความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีต่อ 1 รอบการอบ รอบละ 90-100 ใบ
  • เครื่องสามารถถ่ายเทความร้อนจากขดลวดไปสู่อากาศ และกระจายความร้อนได้ทั่วถึงใบปริญญา
  • เป็นเครื่องที่ยกระดับความสะอาดของกระบวนการอบความร้อนปริญญาและอุปกรณ์ในช่วงการระบาดของโรคทางเดินหายใจ

โดยดำเนินการในห้องที่มีการฆ่าเชื้อ จากการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ มีการตรวจสอบปกปริญญาบัตรและใบปริญญาบัตรโดยทำการทดลอง 100 ตัวอย่าง ด้วยการหาแบคทีเรียด้วยวิธี spread plate technique

  • กำหนดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนปฏิบัติงานทุกคน
  • ฉีดพ่นห้องปฏิบัติการและรักษาความสะอาดตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
  • อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนดำเนินการทุกวัน เสื้อผ้า หน้ากากอนามัยก่อนใช้งานทุกครั้ง
  • ล้างมือ ทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์และกำหนดผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน