“2 ตุลาคม 2563” สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ และแรงส่งเสริมในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ เดินทางมาถึงปีที่ 42 แล้ว และยังคงเดินหน้าต่อไป

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42 ในช่วงเช้าจัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณและไหว้เจ้าที่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นทำพิธีไหว้อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการในการพัฒนาวงการเกษตรไทย และเผยแพร่คุณประโยชน์ทางเกษตรกรรมไปสู่สาธารณชน เป็นที่นับถือของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มายาวนาน 

จากนั้นทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ท่านด้วยกัน, มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น, มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรที่มีผลการเรียนดี, มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากร และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป

 

 

ในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นวันมงคล ทาง สวพ.มก. ได้เตรียมปลูก “ต้นกันเกรา” เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ให้ร่มเงา โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารและผู้บริหารปัจจุบัน จำนวน 6 ท่าน คือ

  • ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • รศ. ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • ผศ. ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คนปัจจุบัน มาร่วมปลูกต้นไม้ ถือได้ว่าเป็นภาพประทับใจแก่บุคลากรเป็นอย่างมาก

* ภาพรวมภายในงาน