สวพ.มก. ขอแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงาน “นนทรีสีทอง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิตและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จากนั้นรองประธานชมรม มก.อาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่ และผู้แทนผู้เกษียณกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต มก. และการแสดงของชมรม มก. อาวุโส สุดท้ายนี้ก็ขับร้องเพลง “ลาแล้วแดนขจี” โดยพร้อมเพียงกัน

โดยปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งหมด 5 ท่าน ด้วยกัน 

  • นางเพชรา เปสลาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
  • น.ส.วาสนา บัวจันทร์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
  • นางอนุรัตน์ ทีฆะบุตร นักวิชาการพัสดุ
  • นายวสันต์ งามแสง ช่างเทคนิค
  • น.ส.สุดา ภู่ระหงษ์ นักวิชาการพัสดุ

ต่อมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มุทิตาจิต” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล รีเวอร์ไซต์ เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยภายในงานมีการแต่งกายย้อนยุค และการแสดงของเหล่าน้องๆ ที่มอบความสนุกสนานและความประทับใจแก่ผู้เกษียณฯ