การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมเกริกวิชาการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

และ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างความสมดุลวิถีชีวิตใหม่กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมไทย”
โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนา โทร.02-552-3500-9 ต่อ 402
E-mail : submission@email.krirk.ac.th