กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ FAO ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “KING BHUMIBOL WORLD SOIL DAY AWARD”

รางวัลวันดินโลก จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมวันดินโลก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน ทั้งนี้ การมอบรางวัลวันดินโลกเกิดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีที่ประเทศไทย

รางวัลวันดินโลกจะมอบให้แก่บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถานบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมที่เป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรดิน

ผู้สมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมส่งข้อมูลทางอีเมล์ GSP-Secretariat@fao.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en