ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2561 ได้ตามหัวข้อ “รายชื่อผู้ได้รับรางวัล” ด้านล่าง และขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัย และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม ;

QR Code – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.

 • นิทรรศการรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ
  • คุณรัชดา คะดาษ เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 12 เบอร์ภายใน. 61-1457
 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  • คุณเรืองรอง ทองตัน เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 21 เบอร์ภายใน. 61-1457
  • คุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข เบอร์โทร.02-5614640  เบอร์ภายใน. 61-1459
 • การจัดงาน
  • คุณธีรศักดิ์ สุนทรา    เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 20 เบอร์ภายใน. 61-1457