ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3) เพิ่มบริการแสดง h-index

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เพิ่มเมนู h-index (Scopus) ในระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก. (KUR3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ มก. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ นักวิจัย ใส่ข้อมูล Scopus Author ID ในระบบฯ เพื่อดึงข้อมูล h-index ของอาจารย์ นักวิจัย จากฐานข้อมูล Scopus มาเก็บเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ และแสดงบนระบบ KU Forest โดยมีรายละเอียด ดัง Link: คู่มือการใช้ h-index

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง