แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP-Check)

แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP-Check)  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีในแต่ละประเภท รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินสถานะของฟาร์มตนเองโดยผ่านทางการใช้แอปพลิเคชั่น ช่วยรวบรวมเนื้อหาและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมให้เกษตรกร สามารถจะพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อเตรียมเข้าตรวจรับมาตรฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้กับกิจการของตนเอง มีการยกตัวอย่างและแสดงภาพประกอบของการจัดการฟาร์ม และกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์ขอรับมาตรฐาน GAP มีการรวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับความรู้พื้นฐานของมาตรฐาน GAP มีแบบประเมินตนเองเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสามารถทวนสอบสำหรับการเตรียมทำมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาประเมินและเป็นการทวนสอบระบบ GAP ว่ายังมีประสิทธิภาพหรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาของผู้ตรวจประเมิน เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันตรวจประเมินได้ มีระบบสอบถามและส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นกับผู้ตรวจประเมิน มีการสรุปขึ้นตอนการขอขึ้นทะเบียน GAP  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี ดร. วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ และรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์