นวัตกรรมผ้าไหม และผ้าฝ้ายย้อมคราม จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนครถือเป็นจังหวัดที่มีความ โดดเด่นของผ้าทอ ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากสกลนครเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงกลายเป็นแหล่งรังไหม แหล่งปลูกคราม ที่นำมาสร้างสรรค์งานทอผ้าได้อย่างงดงามและสืบสานเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวสกลนครสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “ผ้าไหม สกลนคร” ถือเป็นแหล่งผ้าไหมที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศเพราะมีทรัพยากรที่เหมาะแก่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถือเป็นรังไหมของอีสาน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ผลิตจำนวนมากได้รับการการพัฒนา จนกลายเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และ “ผ้าย้อมคราม” เป็นผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) และเป็นที่นิยมตามกระแสโลกในเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรกับร่างกายและสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันผ้าครามสกลนครเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและอาเซียน ผู้สนใจจากทั่วโลกหันมาสนใจผ้าครามจากสกลนครมากขึ้น และเริ่มตามรอยผ้าครามมาดูแหล่งผลิตที่สกลนครมากขึ้น ดังนั้น หากนำไหมมาย้อมครามจะถือเป็นการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น (ประเภทผ้า) ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะเป็นจุดขาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร และสามารถสร้างเรื่องราว (Story) ให้น่าสนใจในทางการตลาด และจะทำให้ผ้าไหมย้อมครามของสกลนครเป็นผ้าระดับพรีเมี่ยมได้ เนื่องจากผ้าไหมมีราคาแพงและการย้อมครามก็เป็นการย้อมสีธรรมชาติที่มีต้นทุนในการย้อมพอสมควร และหากพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากไหมย้อมครามสู่แฟชั่นร่วมสมัยจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสกลนครมีความโดดเด่นทรงคุณค่า เกิดผลิตภัณฑ์และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดสกลนคร

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ และการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าผ้าไหมย้อมครามของสกลนคร สร้างแรงกระตุ้นเชิงอัตลักษณ์ของจังหวัด   ให้เกิดความต้องการสินค้าและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

1. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมผลิตผ้าไหมย้อมคราม เทคนิคการย้อม และการทอผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมการตลาด ผ้าไหมย้อมครามและผ้าย้อมคราม ภายใต้ แบรนด์จังหวัดสกลนคร โดยเน้นรูปแบบประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ผ้าไหมย้อมคราม และผ้าครามสกลนคร ซึ่งเป็นสินค้าเด่น ภายใต้ แบรนด์จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์สกลนคร ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถรักษาคุณภาพและการคงตัวของผลิตภัณฑ์ไหมย้อมคราม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์จังหวัดสกลนคร
4. เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ในผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์จังหวัดสกลนครในระดับประเทศ


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ภูริชชญา  แตปรเมศามัย
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
โทร. 08-9712-4041

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ดร.ภูริชชญา  แตปรเมศามัย

ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย