การจัดการน้ำใต้ดินตื้นเพื่อการเกษตร และเพื่อการบริโภคในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

การจัดการน้ำใต้ดินตื้นเพื่อการเกษตร และเพื่อการบริโภค ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์และระบบกรองน้ำแบบเคลื่อนที่

          การศึกษานี้เป็นการต่อยอดขยายงานวิจัย นำองค์ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกลผนวกเข้ากับการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน โดยสามารถกำหนดพื้นที่ที่จะพบแหล่งน้ำตื้นในพื้นที่การเกษตร ก่อนที่จะทำการสำรวจละเอียดด้วยเครื่องมือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM) scan ผ่านชั้นดินแล้วแปรความหมายว่าตรงตำแหน่งไหนจะสามารถพบน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้ ซึ่งศักยภาพของแหล่งน้ำใต้ดินในแต่พื้นที่มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และแหล่งกักเก็บ

หลักการดำเนินงาน

  • กำหนดเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพจะพบแหล่งน้ำตื้นในพื้นที่การเกษตร
    โดยการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์สมัยใหม่มาช่วย
    ในการสแกนใต้ผิวดิน วิเคราะห์บริเวณที่เป็นแหล่งน้ำใต้ดิน
  • พัฒนาระบบสูบน้ำและกรองน้ำพนังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบเคลื่อนที่และติดตั้งถาวร
ประโชน์ที่ได้รับ
  1. ช่วยแก้ไขปัญหาในเชิงเร่งด่วน การจัดการน้ำด้านการเกษตรในแต่และประเภท ให้กับเกษตรกร ประสบภัยแล้ง
  2. เป็นต้นแบบของการจัดการชั้นน้ำใต้ดินตื้นและลึก เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และประหยัดต้นทุน
  3. เป็นต้นแบบแนวทางการจัดการน้ำช่วยภัยแล้งอย่างได้ผลในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. วีระเกษตร สวนผกา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2797-0925 E-mail: weerakaset.s@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th