ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT) และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • การออกแบบและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับค้างฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการสำรวจมลภาวะทางอากาศ และอีกผลงานคือ การทดสอบ วิเคราะห์โมเดลปีกและระบบฉีดพ่น เพื่อนำไปออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนสำหรับฉีดพ่นยาในการเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ: ผศ.ชินภัทร ทิพโยภาส ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  • หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา หัวหน้าโครงการรศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
  • ระบบรหัสนอนไบนารีแบบล็อกที่ใช้รหัสแอลดีพีซี และรหัสบล็อกอื่นที่ให้ความเชื่อถือได้สูงผ่านช่องสัญญาณคุณภาพต่ำ เช่น ช่องสัญญาณผ่านสายไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ รศ.อุศนา ตัณฑุลเวศม์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  มก.